"Przedszkole Plus" 

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020

REGULAMIN 
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE

„Przedszkole plus”

 

 

 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników  projektu „Przedszkole plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

 

§ 1

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

 1. Projekt – projekt „Przedszkole plus” nr  RPPK.09.01.00-18-0059/19

 2. Realizator Projektu/Beneficjent – Prywatne „Tęczowe Przedszkole” Zofia Zwolińska

 3. Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowane do udziału w projekcie.

 4. Biuro Projektu – ul. Targowa 6;  Dubiecko

 5. Dzień przystąpienia do projektu – dzień podpisania Umowy uczestnictwa  w Projekcie .

 

§ 2

Cel Projektu

 1. Celem głównym Projektu jest zwiększenie ilości miejsc wychowania przedszkolnego o 12
  w gminie wiejskiej Dynów oraz o 18 w gminie Dubiecko od dnia 01.09.2020 co najmniej na okres 30 miesięcy oraz podniesienie kompetencji 10 nauczycieli w zakresie wykorzystywania tablicy edukacyjnej i podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkoli

 2. Projekt,  jest realizowany w okresie od 1.08.2020 r do 31.12.2020 roku

 3. Udział w projekcie jest bezpłatny

 

 

§ 3

Grupa docelowa

 1. Grupę docelową Projektu stanowią dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkałe na terenie gmin Dubiecko lub gminy wiejskiej Dynów  oraz 10 nauczycieli  Prywatnego „Tęczowego Przedszkola” w Dubiecku lub Prywatnego „Tęczowego Przedszkola” w Harcie

 2. W okresie realizacji Projektu wsparciem zostanie objętych 30 dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną  w ramach Projektu  w tym 12 w gminie wiejskiej Dynów oraz  18
  w gminie Dubiecko

 

§ 4

Warunki udziału w Projekcie

1. W projekcie mogą uczestniczyć dzieci, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne:

1. Zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  na obszarze gminy wiejskiej Dynów lub gminy Dubiecko,

2. W dniu rekrutacji ukończyły 3 rok życia a nie ukończyły 5-tego.

3. Rodzice/ opiekunowie prawni złożą dobrowolne zgłoszenie dziecka do projektu

2. Nauczycielki zatrudnione w Prywatnym Tęczowym Przedszkolu w Dubiecku i w Harcie, które dobrowolnie zgłoszą się do udziału w szkoleniu:  Wykorzystywanie tablic multimedialnych
w   edukacji przedszkolnej.

§ 5

Zakres wsparcia

1.Wsparcie dla dzieci w ramach Projektu obejmuje:

 • Zajęcia wychowawczo-edukacyjne w godzinach 6.00 – 17.00
  w Dubiecku w grupie 18 osobowej,  w Harcie w grupie 12 osobowej

 • Język angielski - w przedszkolu w Dubiecku 3 godziny tygodniowo,
  w przedszkolu w Harcie 2 godziny tygodniowo  dla grupy

 • Zajęci z logopedą – wg zdiagnozowanych potrzeb indywidualnych dzieci

2 . Wsparcie dla nauczycieli/ek obejmuje udział w 36 godzinnym szkoleniu: Wykorzystywanie tablic multimedialnych w edukacji przedszkolnej.
Szkolenie odbędzie się  w przedszkolu w Dubiecku, poza godzinami pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem dostępnym w czasie rekrutacji.

Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania Certyfikatu, będzie pozytywny wynik egzaminu.

§ 6

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z zachowaniem zasady równości szans
   i niedyskryminacji, .

2. O zakwalifikowaniu uczestnika do Projektu decyduje dyrektor Przedszkola  w oparciu
o niniejszy Regulamin.

 1. Rekrutacja dzieci do Projektu przeprowadzona będzie w  terminie od 10 -25 sierpnia 2020 roku.

W przypadku nie zapełnienia wszystkich dostępnych miejsc, termin zakończenia rekrutacji może ulec wydłużeniu do wyczerpania wolnych miejsc w Projekcie.

 1. Rekrutacja nauczycieli/ek przeprowadzona zostanie na co najmniej  tydzień  przed  rozpoczęciem szkolenia,

 2. Zgłoszenia do Projektu można dokonać poprzez wypełnienie, a następnie złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w biurze  projektu w  Prywatnym „Tęczowym Przedszkolu”
  w Dubiecku (u Targowa 6 ) lub w Prywatnym ”Tęczowym Przedszkolu” w Harcie (Harta 106)

 3. Regulamin i Formularz rekrutacyjny będą  dostępne w biurze Projektu w Dubiecku,                w  przedszkolu w Harcie oraz na stronie www.prywatne.teczoweprzedszkole.pl

 4. Dokumentacja rekrutacyjna, składa się z:

 1. Formularza zgłoszeniowego dziecka wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji  (dla dziecka, dla rodzica/opiekuna prawnego).

 2. Formularza zgłoszeniowego  dla nauczycieli/ek.

 3. Wzorów umów uczestnictwa w Projekcie

 1. Warunkiem uczestniczenia dziecka w Projekcie jest podpisanie Umowy  uczestnictwa
   w Projekcie  przez rodziców/prawnych opiekunów.

 2. Warunkiem uczestniczenia w Projekcie nauczycieli/ek  jest podpisanie Umowy udziału
  w Projekcie.

 

§ 7

Przebieg rekrutacji

 

 1. Dla dzieci objętych  opieką edukacyjno- wychowawczą  w ramach projektu:

1. Złożenie formularzy zgłoszeniowych,

 1. Weryfikacja formalna formularzy zgłoszeniowych, zgodnie z  kryteriami

a.  Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy

b.  Zamieszkiwanie  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  na obszarze gminy Dubiecko lub Gminy wiejskiej Dynów

c. W dniu rekrutacji dziecko ma ukończony 3 rok życia i nie ukończony 5-ty.

 1. Weryfikacja kryteriów priorytetowych:

  1. Dziecko niepełnosprawne, z deficytami, z opinią /orzeczeniem – 3pkt

  2. rodzic samotnie wychowujący  - 2pkt,

  3. dziecko z rodziny pozostającej  pod opieką GOPS – 2pkt

  4. rodzic powracający na rynek pracy – 1pkt,

 2. Utworzenie listy rankingowej na podstawie ilości zebranych punktów.

 3. W pierwszej kolejności zostaną  zakwalifikowanych  dzieci, które otrzymają najwyższą liczbę punktów – 18 osób w Dubiecku i 12 osób w Harcie

 4. Zostanie utworzona lista rezerwowa dzieci, które będą mogły przystąpić do projektu
  w sytuacji  rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie.

 5. W przypadku nie zapełnienia wszystkich dostępnych miejsc w grupie, rekrutacja zostanie otwarta do wyczerpania miejsc.

 6. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane rodzicom/opiekunom  telefonicznie w dniach 27-28 .08.2020 roku,  lub w czasie rekrutacji przedłużonej  w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego.

 1. Warunkiem zakwalifikowania nauczycielek zatrudnionych w przedszkolu w Dubiecku
  i Harcie będzie poprawne wypełnienie  formularza zgłoszeniowego na szkolenie.
  Formularze będą dostępne w biurze projektu oraz w  przedszkolu w Harcie.

 

§ 8

Podpisanie Umowy  uczestnictwa  w projekcie

1.  Warunkiem przystąpienia dziecka do projektu jest podpisanie umowy

uczestnictwa w Projekcie przez rodzica/opiekuna prawnego.

 1. Warunkiem przystąpienia nauczycieli/ek  do Projektu jest podpisanie Umowy  uczestnictwa
  w Projekcie.

 2. Nie podpisanie Umowy  skutkuje skreśleniem z listy uczestników

 

§ 9

Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego

Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do:

 1. Potwierdzania obecności dziecka na zajęciach na listach obecności

 2. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować telefonicznie o nieobecności dziecka z możliwym wyprzedzeniem,

 3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do udziału dziecka  w zajęciach w wymiarze,

      co najmniej 80% liczby godzin przewidzianych danym miesiącu.

 1. Informowania beneficjenta o ewentualnych zmianach w danych adresowych i kontaktowych

 2. Poddawania się badaniom ewaluacyjnym oraz ankietom oceniającym poziom zadowolenia dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego z udziału w Projekcie.

.

§ 10

Rezygnacja z udziału w projekcie

1. Rodzic/ opiekun prawny ma prawo do rezygnacji z udziału dziecka w Projekcie na podstawie

oświadczenia o przyczynach rezygnacji.

2 W przypadku rezygnacji realizator ma prawo zaproszenia do Projektu uczestnika
z listy rezerwowej, lub w przypadku braku osób na liście rezerwowej wznowienia rekrutacji do wyczerpania wolnych miejsc

4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach w wymiarze większym niż 20% liczby

godzin w danym miesiącu, będzie skutkować skreśleniem z listy uczestników Projektu.

5. Realizator dopuszcza  usprawiedliwione nieobecności dziecka.
Podstawą usprawiedliwienia nieobecności może być wyjaśnienie rodzica/opiekuna prawnego przyczyn nieobecności .

6. Realizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia sprawy.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Termin realizacji zajęć dodatkowych będzie zgodny z opracowanym harmonogramem dostępnym na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w Dubiecku i w Harcie

 2. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.

 3.  Zakres wsparcia może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie Przepisy prawa krajowego i wspólnotowego oraz dokumenty i wytyczne dotyczące realizacji projektów w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 5. Załączniki do Regulaminu:

Formularz Zgłoszeniowy  do Prywatnego „Tęczowego Przedszkola” w Dubiecku,

Formularz Zgłoszeniowy  do Prywatnego „Tęczowego Przedszkola” w Harcie,

Formularz Zgłoszeniowy dla Nauczycieli/ek

Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie  dla rodziców/opiekunów

Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie  dla nauczycieli

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia (02.08.2020) i obowiązuje przez czas trwania projektu.

 

 

Zatwierdził:

 

 

Dyrektor przedszkola

Zofia Zwolińska

©2020 by Tęczowe Przedszkole Krasiczyn. Stworzone przy pomocy Wix.com